Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Các Môdun BDTX Bậc tiểu hoc

  Bo_giao_duc.png
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phạm Văn Hoàng
  Ngày gửi: 13h:29' 26-09-2017
  Dung lượng: 113.9 KB
  Số lượt tải: 10
  Mô tả:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   32/2011/TT-BGDĐT

  Hà Nội,  ngày 08  tháng 8  năm 2011

   

   

  THÔNG TƯ
  Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

            Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
            Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
            Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
            Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
            Theo đề  nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
            Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
            Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.             
            Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

    Nơi nhận:   
     - Văn phòng Quốc hội;
     - VP Chính phủ;         
  - Hội đồng quốc gia Giáo dục;
  - Ban Tuyên giáo Trung ương;
  - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;                           
     - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
  - Công báo;     
  - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Như Điều 3;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.

   
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   
   
   
   
             
  Nguyễn Vinh Hiển

   

   
   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  (Ban hành kèm theo Thông tư  số 32/2011/TT- BGDĐT
  ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   
  I. MỤC ĐÍCH
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
  III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
            1. Khối kiến thức bắt buộc
            a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
            b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn
  Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau:
   

  <td style="width: 87.65pt; padd
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

   

  mô đun

  Tên và nội dung                mô đun

  Mục tiêu
  bồi dưỡng

  Thời gian
  tự học
  (tiết)

  Thời gian học
  tập trung
  (tiết)

  Lý thuyết

  Thực hành

  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

   
   
   
   
  TH1

  Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học
  1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ  học sinh tiểu học
  2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học
  3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức  học sinh tiểu học
   

  Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

   
   
   
   
  10
   

   
   
   
   
  2

   
   
   
   
  3

   
   
   
   
   
  TH2

  Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
   1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương
  2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ
  3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn

  Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

   
   
   
   
   
  10
   

   
   
   
   
   
  2

   
   
   
   
   
  3

   
   
   
   
  TH3

  Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
   1. Tâm lí của học sinh cá biệt
   2. Tâm lí của học sinh yếu kém
   3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu
   

  Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

   
   
   
   
  10

   

   
   
   
   
  5

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

   
   
   
   
  TH4

  Môi trường dạy học lớp ghép
  1. Môi trường học tập lớp ghép
  2. Không gian hoạt động của  giáo viên và học sinh
  3. Tổ chức sắp xếp thiết bị, đồ dùng trong phòng  học ở lớp ghép
  4. Môi trường dạy học lớp ghép ở một số giờ học
  5. Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng môi trường dạy học lớp ghép có hiệu quả

  Hiểu được môi trường vật chất trong dạy lớp ghép.
  Sắp xếp không gian lớp ghép phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hợp tác có trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường lớp ghép.
   

   
   
   
   
  13
   

   
   
   
   
  1

   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
  TH5

  Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
  1. Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép có hiệu quả.
  2. Học tập độc lập của học sinh trong lớp ghép
  3. Thực hành tổ chức học tập sinh động trong lớp ghép.

  Thiết kế được những hoạt động học tập theo nhóm ở lớp ghép; chủ động, linh hoạt vận dụng các hình thức tổ chức học tập theo nhóm trong dạy học lớp ghép.

   
   
   
   
   
  12
   

   
   
   
   
   
  2

   
   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
   
   
  TH6

   Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
   1. Kế hoạch dạy học: kế hoạch bài học lớp ghép và một số ví dụ cụ thể về kế hoạch dạy học
  2. Kế hoạch bài học lớp ghép theo chương trình hiện hành.
   

  Chỉ ra được sự khác nhau giữa kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học của lớp đơn và lớp ghép; xác định được những căn cứ, các bước khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.
  Thiết kế được kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.
  Sáng tạo và chủ động khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép.

   
   
   
   
   
   
   
  13
   

   
   
   
   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
   
   
  1

   
   
   
  TH7

  Xây dựng môi trường học tập thân thiện
  1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)
  2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

  Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách  tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.
  Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

   
   
   
  13
   

   
   
   
  1

   
   
   
  1

   
   
   
   
   
  TH8

  Thư viện trường học thân thiện
  1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.
  2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.
  3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.
   

  Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.
  Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.
  Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.

   
   
   
   
   
  12
   

   
   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
  2

  III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

   
   
   
  TH9

  Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
   1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
  2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

   
  Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

  8

  3

  4

   
  IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình giáo dục
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  TH10

   Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.
   1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe
  2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn
  3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói.

  Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)
  Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

  8

  3

  4

   
   
   
   
   
   
  TH11

   Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động.
  1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học
  2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về vận động
   

  Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).
  Nắm được nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

  8

  3

  4

  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

   
   
   
   
   
   
   
  TH12
   

  Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
   1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
  2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
  3.  Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
  4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

  Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

   
   
   
   
   
   
   
  8

   
   
   
   
   
   
   
  3

   
   
   
   
   
   
   
  4

   
   
   
   
   
   
  TH13

  Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).
   2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
  3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

  Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.
  Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  
  Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

   
   
   
   
   
   
  10

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
  5


   
   
   

   

   

  TH14

  Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
   1. Xác định mục tiêu bài học
   2. Thiết kế các hoạt động học tập
   3. Đánh giá kế hoạch bài học

  Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực.
  Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.

   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
  15

   
  VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học

   
   
   
   
   
  TH15

  Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
   1. Phương pháp giải quyết vấn đề
  2. Phương pháp làm việc theo nhóm
  3. Phương pháp hỏi đáp…
   

  Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
  Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

   
   
   
   
   
  9
   

   
   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
  5

   
   
   
   
   
  TH16

  Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
  1. Kĩ thuật đặt câu hỏi
  2. Kĩ thuật dạy học theo góc
  3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực
  4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập
  5.  Kĩ thuật học tập hợp tác…

  Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
  Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

   
   
   
   
   
  9
   

   
   
   
   
   
  1

   
   
   
   
   
  5

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

   
   
  TH17

   Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
  1.Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học
  2. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học
  3.Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học
   

  Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.
  Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
  Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.