Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Danh sách GV coi chấm thi nghề 08-09

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:58' 23-04-2009
  Dung lượng: 135.5 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  ubnd huyÖn vÜnh b¶o danh s¸ch ® ®iÒu ®éng gi¸m thÞ gi¸m kh¶o
  phßng gd&®t coi chÊm thi nghÒ phæ th«ng
  n¨m häc 2008-2009
  stt hä vµ tªn tr­êng coi chÊm ngµy 27/4/2009 ngµy 28/4/2009 ngµy 29/4/2009
  1 nguyÔn träng huy THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn h® th¾ng thuû h® ®ång minh
  2 ph¹m v¨n biÓn THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn
  3 bïi quang th¸i THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn h® ng.b.khiªm
  4 l­¬ng thÞ di THCS §ång Minh lµm v­ên h® liªn am h® cao minh
  5 ph¹m thÞ th¶o THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn
  6 ®µo thÞ hoa THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn
  7 trÇn thÞ n¨ng THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn
  8 bïi thÞ ph­¬ng THCS §ång Minh lµm v­ên h® liªn am
  9 ®inh thÞ huÕ THCS §ång Minh tin h® céng hiÒn
  1 ®ç thÞ h­¬ng THCS An Hoµ lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® an hoµ h® tiÒn phong
  2 ph¹m thÞ xim THCS An Hoµ lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® tiÒn phong
  3 hoµng thÞ nhung THCS An Hoµ lµm v­ên h® THÞ TRÊN h® vÜnh long h® tiÒn phong
  1 ph¹m v¨n v­îng THCS Cæ Am tin h® cæ am h® hoµ b×nh h® t©n liªn
  2 nguyÔn thÞ nhung THCS Cæ Am tin h® t©n liªn
  3 ®ç thÞ h¹nh THCS Cæ Am tin h® t©n liªn
  4 bïi kim tó THCS Cæ Am tin h® t©n liªn
  5 ®µo thÞ lôa THCS Cæ Am tin h® t©n liªn
  6 L¦¥NG THÞ MIÕN THCS Cæ Am lµm v­ên h® liªn am h® nh©n hoµ h® cao minh
  1 ®µo thÞ lan THCS Cao Minh lµm v­ên h® THÞ TRÊN h® nh©n hoµ h® cao minh
  2 ph¹m ®¨ng long THCS Cao Minh lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® nh©n hoµ h® cao minh
  3 lª huy phong THCS Cao Minh lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® nh©n hoµ h® cao minh
  4 ph¹m c«ng hoµ THCS Cao Minh lµm v­ên h® liªn am h® vÜnh long h® cao minh
  1 ph¹m thanh tïng THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng h® ®ång minh
  2 nguyÔn thÞ quý THCS Céng HiÒn tin h® céng hiÒn h® tam c­êng h® ng.b.khiªm
  3 d­¬ng thÞ hoµ THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  4 ng« minh ®øc THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  5 d­¬ng ®øc nghÞ THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  6 l· viÕt xu©n THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  7 bïi thÞ hång THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  8 nguyÔn xu©n v¨n THCS Céng HiÒn tin h® tam c­êng
  1 bïi thÞ liªn THCS Dòng TiÕn lµm v­ên h® vÜnh an h® nh©n hoµ h® cao minh
  2 nguyÔn minh tuÊn THCS Dòng TiÕn lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® nh©n hoµ h® trÊn d­¬ng
  3 vò träng lîi THCS Dòng TiÕn lµm v­ên h® vÜnh an h® nh©n hoµ h® trÊn d­¬ng
  4 PH¹M TRUNG MÕN THCS Dòng TiÕn lµm v­ên h® vÜnh an
  5 ph¹m thÞ lan THCS Dòng TiÕn lµm v­ên h® vÜnh an
  1 nguyÔn v¨n c«ng THCS Giang Biªn lµm v­ên h® THÞ TRÊN h® nh©n hoµ h® trÊn d­¬ng
  2 nguyÔn thÞ m¬ THCS Giang Biªn lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® vÜnh long h® trÊn d­¬ng
  3 hoµng thÞ tuyÕt THCS Giang Biªn lµm v­ên h® vÜnh an h® vÜnh long h® trÊn d­¬ng
  4 NGUYÔN THÞ NHAN THCS Giang Biªn lµm v­ên h® THÞ TRÊN
  1 ®µo xu©n lu©n THCS Hïng TiÕn tin h® céng hiÒn h® th¾ng thuû h® hïng tiÕn
  2 ph¹m v¨n nhËt THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  3 ph¹m thÞ thuý THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  4 nguyÔn v¨n hïng THCS Hïng TiÕn tin h® ng.b.khiªm
  5 nguyÔn ®øc th¾ng THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  6 nguyÔn ®¾c kim THCS Hïng TiÕn tin h® ng.b.khiªm
  7 ph¹m v¨n kiªn THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  8 d­¬ng thÞ minh THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  9 trÇn thÞ s¬n THCS Hïng TiÕn tin h® th¾ng thuû
  10 phïng v¨n c­êng THCS Hïng TiÕn tin h® ng.b.khiªm
  11 nguyÔn thÞ h¹nh THCS Hïng TiÕn lµm v­ên h® dòng tiÕn
  1 hoµng v¨n phôc THCS HiÖp Hoµ lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® vÜnh long h® cao minh
  2 nguyÔn thÞ chiÕn THCS HiÖp Hoµ lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® tiÒn phong
  3 nguyÔn thÞ ho¹ THCS HiÖp Hoµ lµm v­ên h® DòNG TIÕN h® vÜnh long h® tiÒn phong
  1 hoµng thanh th¶o THCS H­ng Nh©n lµm v­ên h® THÞ TRÊN h® an hoµ h® trÊn d­¬ng
  1 vò t. hång v©n THCS Hoµ B×nh tin h® céng hiÒn h® hïng tiÕn
  2 ph¹m xu©n c¶nh THCS Hoµ B×nh tin h® cæ am h® hoµ b×nh h® ®ång minh
  3 vò hoµng h¶i THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  4 l­¬ng anh h¶i THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  5 hoµng do·n vang THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  6 l­u thÞ tuyÒn THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  7 hoµng h÷u khiÖu THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  8 khæng thÞ hµ THCS Hoµ B×nh tin h® ®ång minh
  9 vò thÞ duyªn THCS Hoµ B×nh lµm v­ên h® liªn am
  1 nguyÔn thÞ nguyÖt THCS Liªn Am lµm v­ên h® liªn am h® nh©n hoµ h® tiÒn phong
  2 nguyÔn thÞ viªn THCS Liªn Am lµm v­ên h® vÜnh an h® nh©n hoµ h® tiÒn phong
  3 d­¬ng ®øc diÖu THCS Liªn Am tin h® th¾ng thuû h® hïng tiÕn
  1 trÇn nhËt gi¸p THCS Lý Häc tin h® lý häc h® hoµ b×nh h® ®ång minh
  2 ®ç trung luyÖn THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  3 ph¹m t thu thuû THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  4 ng« thÞ ph­¬ng THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  5 ph¹m thÞ h­¬ng THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  6 nguyÔn v¨n hiÕn THCS Lý Häc lµm v­ên h® dòng tiÕn
  7 ®µo thÞ th¾m THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  8 trÞnh thÞ ph­¬ng THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  9 ng« thÞ trong THCS Lý Häc lµm v­ên h® liªn am h® cao minh
  10 ph¹m thÞ t©m THCS Lý Häc tin h® hoµ b×nh
  1 ph¹m v¨n miÒn THCS NguyÔn BØnh Khiªm tin h® viÖt tiÕn
  2 nguyÔn nh­ hiÒn THCS NguyÔn BØnh Khiª
   
  Gửi ý kiến