Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. After school

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:22' 03-11-2012
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 3396
  Số lượt thích: 0 người
  HAM THUAN BAC EDUCATION AND TRAINING OFFICE
  Welcome to
  HONG SON secondary school
  NGUYEN DUC AN
  Giáo viên giảng dạy
  Teacher : NGUYEN DUC AN
  WELCOME TO OUR CLASS
  77
  Monday, October 29th, 2012

  Check the old lesson
  * Read the stage. Then answer questions.
  c. How old is Hoa?
  a. Who is Hoa’s pen pal?
  b. Which school does Tim go to?
  Tim is Hoa’s pen pal.
  Tim goes to a junior high school in California.
  She is 13 years old.
  Monday, October 29th, 2012

  Check the old lesson
  * Stick () the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.
  1. Nam …………… catch in the school yard.
  A
  B
  C
  D
  A. play B. Am playing
  C. is playing D. are playing
  2. What ………… you usually do in your free time?
  A. are B. do
  C. Does D. did
  3. We often ………… marbles in our free time.
  A. play B. plays
  C. playing D. playes
  Student’s work
  * Keys:
  1 : C 2 : B 3 : A
  Play soccer
  Play volleyball
  Watch TV
  go fishing
  Look at the pictures and guess the names of these activities.
  1
  2
  3
  4
  Monday , October 29th , 2012
  Minh: Hello, Hoa. What are you doing?
  Hoa: Hi, Minh. I’m doing my math homework.
  Minh: You work too much Hoa. You should relax.
  It’s half past four and tomorrow is Sunday.
  Hoa: OK. What should we do?
  Minh: Let’s go to the cafeteria and get a cold drink.
  Hoa: Good idea! Where is Ba? Do you know? Let’s invite him, too.
  Minh: Oh, Ba is in the music room. He’s learning to play the guitar.
  He practices everyday after school.
  Hoa: Minh, what do you usually do after school?
  Minh: I usually meet my friends. We often do our homework together.
  Hoa: Do you play sports?
  Minh: Oh, yes. I play volleyball for the school team.We
  always need more players. Why don’t you come along?
  Hoa: Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball.
  Read then find out the new words :
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  I. Vocabulary :
  - relax (v):
  - practice (v) :
  - together (adv) :
  - the school team (n) :
  - come along (v) :
  - maybe (adv) :
  - get a cold drink (v) :
  thư giãn
  luyện tập
  cùng nhau
  đội trường
  gia nhập
  có lẽ
  mua một thức uống lạnh
  - should (v) :
  nên
  Matching:


  1. relax (v)
  2. practice (v)
  3. together (adv)
  4. the school team (n)
  5. come along (v)
  6. maybe (adv)
  7. get a cold drink (v)
  c. thư giãn
  d. luyện tập
  a. cùng nhau
  b. đội trường
  g. gia nhập
  e. có lẽ
  f. mua một thức uống lạnh
  A
  B
  Keys
  1: c ; 2: d ; 3: a ; 4: b ; 5: g ; 6: e ; 7: f
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  A. Hoa is doing her Physics homework.
  B. Minh wants to go to the cafeteria and get a cold drink.
  C. Ba is learning to play the piano in the music room.
  D. Minh and his friends often do their homework together.
  E. Minh plays volleyball for the school team.
  F. Hoa enjoys playing badminton.
  T
  F
  T
  F
  T
  T
  T
  T
  T
  F
  F
  F
  F
  F
  Students’ work
  F
  T
  T
  T
  F
  F
  Keys
  *True (T) or False (F) questions :
  Math
  guitar
  volleybal
  Minh: Hello, Hoa. What are you doing ?
  Hoa: Hi, Minh. I’m doing my math homework.
  Minh: You work too much, Hoa. You should relax.
  It’s half past four and tomorrow is Sunday.
  Hoa: OK. What should we do ?
  Minh: Let’s go to the cafeteria and get a cold drink.
  Hoa: Good idea ! Where is Ba ? Do you know? Let’s
  invite him, too.
  Minh: Oh, Ba is in the music room. He’s learning to play
  the guitar. He practices every day after school.
  Hoa: Minh, what do you usually do after school ?
  Minh: I usually meet my friends. We often do our
  homework together.
  Hoa: Do you play sports ?
  Minh: Oh, yes. I play volleyball for the school team. We always need more players. Why don’t you come along?
  Hoa: Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball.
  Listen. Then practice with a partner
  listen
  Minh: Hello, Hoa. What are you doing ?
  Hoa: Hi, Minh. I’m doing my math homework.
  Minh: You work too much, Hoa. You should relax.
  It’s half past four and tomorrow is Sunday.
  Hoa: OK. What should we do ?
  Minh: Let’s go to the cafeteria and get a cold drink.
  Hoa: Good idea ! Where is Ba ? Do you know? Let’s
  invite him, too.
  Minh: Oh, Ba is in the music room. He’s learning to play
  the guitar. He practices every day after school.
  Hoa: Minh, what do you usually do after school ?
  Minh: I usually meet my friends. We often do our
  homework together.
  Hoa: Do you play sports ?
  Minh: Oh, yes. I play volleyball for the school team. We always need more players. Why don’t you come along?
  Hoa: Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball.
  Listen. Then practice with a partner
  listen
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  II. Grammar:
  1. Advice : ( Lời khuyên) .
  S + SHOULD + V ( infi ) ….
  Dùng để diễn tả lời khuyên một ai đó nên làm gì
  2. Suggestion : ( Lời đề nghị)
  Ex : Let’s go to my house .
  Ex : Why don’t we go to my house ?
  Why don’t we + V ( infi ) ... ?
  Let’s + V ( infi ) ...
  Ex: You should relax.
  * Để trả lời cho các câu trên thì ta dùng
  + Good idea!
  + That’s a good idea!
  + Sorry. I don’t think so.
  + All right. Maybe I will.
  “Let’s ... ! or Why don’t we…?”
  1
  2
  3
  4
  Let’s play soccer!
  Why don’t we play soccer?
  Let’s play volleyball!
  Let’s play marbles!
  Let’s play Blindman’s bluff!
  Why don’t we play marbles?
  Why don’t we play volleyball?
  *Practice with a partner, using:
  c. Where is Ba?
  *Answer the questions:
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  a. What is Hoa doing ?
  b. What are Minh and Hoa going to do?
  d. What is he doing?
  e. What does Minh usually do after school?
  f. What sports does Hoa like playing?
  She is doing her Math homework
  They are going to go to the cafeteria and get a cold drink
  He is in the music room
  He is learning to play the guitar
  He usually meets his friends and do their homework.
  She likes playing volleyball *
  *Read. Then complete the stage:
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  It’s on Saturday, Hoa (1)……….. her homework. Tomorrow is Sunday. On Sunday, Minh and Hoa (2)…...... to the cafeteria and get a cold drink. They also invite (3)………. He is in the music room. He practises the guitar every day (4) ………… school. After school, Minh usually meet friends and do their (5)……………. together. Minh and Hoa enjoy(6) ………… volleyball.


  *
  does
  go
  Ba
  after
  homework
  playing
  2
  5
  4
  9
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  GROUP 1
  GROUP 2
  Lucky stars
  2
  2
  1
  6
  3
  7
  2
  2
  8
  10
  11
  12
  I. Vocabulary:
  II. Grammar:
  Monday, October 29th, 2012
  UNIT 6 AFTER SCHOOL
  PERIOD : 31 SECTION A WHAT DO YOU DO? ( A1)
  1. relax (v)
  2. practice (v)
  3. together (adv)
  4. the school team (n)
  5. come along (v)
  6. maybe (adv)
  7. get a cold drink (v)
  1. Advice : ( Lời khuyên) .
  S + SHOULD + V ( infi ) ….
  Dùng để diễn tả lời khuyên một ai đó nên làm gì
  2. Suggestion : ( Lời đề nghị)
  Ex : Let’s go to my house.
  Why don’t we + V ( infi ) ... ?
  Let’s + V ( infi ) ...
  Ex: You should relax.
  Ex : Why don’t we go fishing?
  * Để trả lời ta thường dùng:
  + Good idea.
  + That’s great idea.
  + Wonderful, Why not?
  - Sorry. I don’t think it’s a good idea.
  - All right. Maybe I will.
  a. She is doing her Math homework
  b. They are going to go to the cafeteria and get a cold drink
  c. He is in the music room
  d. He is learning to play the guitar
  e. He usually meets his friends.
  f. She likes playing volleyball
  III. Answer the questions:
  IV. Homework:
  - Learnt by heart vocabulary and grammer
  - Read A 1 / page 60 carefully.
  - Prepare Unit 6 section A 2,4
  - Write the answers for the comprehension questions.

  * *
  : thư giản
  : luyện tập
  : cùng nhau
  : đội trường
  : gia nhập
  : có lẽ
  : mua một thức uống mát
  Thanks for
  your attention
  to our lesson
  2

  Where is Ba ?
  He is in the music room.
  They are going to get cold drink
  in the cafeteria.
  1
  What are Minh and Hoa going to do?
  CONGRATULATIONS
  Lucky star
  What is Ba doing ?
  He is learning to play the guitar.
  5
  SORRY FOR YOU!
  YOUR TEAM TAKE TURNS
  4
  CONGRATULATIONS
  Lucky star
  SORRY FOR YOU!
  YOUR FAILURE!
  3
  CONGRATULATIONS!
  Lucky star
  What is Hoa doing ?
  She is doing her math homework.
  8
  What does Minh usually do after school ?
  He usually meets his friends.
  10
  What sports does Hoa like playing?
  She likes playing volleyball.
  11
  SORRY
  GOOD LUCK TO YOU SOON!
  12
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓