Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  Tap_the_GV.flv 05.JPG Bo_giao_duc.png IMG20150525092706.jpg IMG20150524165515.jpg Long_yeu_nuoc.jpg Cay_tre_VN_.jpg Me.swf Snapshot_20150416_4.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ ViOLET Vĩnh Bảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kết quả giao lưu viết chữ đẹp, toán tuổi thơ Tiểu học Thành phố Hải Phòng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sở GD&ĐT
  Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:11' 15-04-2009
  Dung lượng: 116.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
  "Héi ®ång Coi, chÊm giao l­u ViÕt ch÷ ®Ñp Gi¸o viªn, häc sinh"
  Giao l­u To¸n tuæi th¬ thµnh phè

  kÕt qu¶ Gi¸o viªn giao l­u viÕt ch÷ ®Ñp thµnh phè
  N¨m häc 2008 - 2009

  stt Hä tªn Tr­êng Q/H XÕp gi¶i
  1 TrÞnh Thu Loan Thùc Hµnh KiÕn An 1
  2 Phan ThÞ Tó T©n TiÕn An D­¬ng 2
  3 NguyÔn ThÞ Mai H­êng An Hång An D­¬ng 2
  4 Ph¹m ThÞ Mai Liªn TrÇn H­ng §¹o Lª Ch©n 2
  5 NguyÔn ThÞ HiÒn Nói §Ìo Thuû Nguyªn 2
  6 §oµn Ngäc HuÕ §ång Hoµ KiÕn An 2
  7 Bïi ThÞ Mü B×nh ®»ng l©m H¶i An 2
  8 Chu ThÞ Hoa NguyÔn HuÖ Hång Bµng 2
  9 ¤n ThÞ Minh H­êng Lª V¨n T¸m Lª Ch©n 2
  10 hå thÞ thuû §¹i Hµ KiÕn Thuþ 2
  11 Bïi ThÞ Mü Hµ Chu V¨n An Ng« QuyÒn 3
  12 nguyÔn thÞ víi quang phôc Tiªn L·ng 3
  13 Lª ThÞ Tr©m Anh T©n D©n An L·o 3
  14 Ph¹m Kiªn Giang NguyÔn Du Ng« QuyÒn 3
  15 Vò ThÞ Minh H¹nh NguyÔn Du Ng« QuyÒn 3
  16 Bïi ThÞ LÖ H»ng TrÇn Quèc To¶n Ng« QuyÒn 3
  17 trÇn thÞ h»ng §¹i Hîp KiÕn Thuþ 3
  18 nguyÔn ngäc thuû tiªn th¾ng Tiªn L·ng 3
  19 nguyÔn thÞ hiÒn Vâ ThÞ S¸u Lª Ch©n 3
  20 ng« thÞ thanh hoan minh ®øc Tiªn L·ng 3
  21 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o TrÇn V¨n ¥n Hång Bµng 3
  22 NguyÔn thÞ huyªn VÜnh Long VÜnh B¶o 3
  23 §ç ThÞ Hång H­íng Lª Lîi An D­¬ng 3
  24 NguyÔn ThÞ S©m c¸t bi H¶i An 3
  25 Lª ThÞ Thu Thuû §Æng C­¬ng An D­¬ng 3
  26 Ph¹m ThÞ Liªn NguyÔn §èc TÝn An L·o KK
  27 Lª ThÞ Kim Thoa An D­¬ng An D­¬ng KK
  28 NguyÔn ThÞ Thuû Vinh Quang VÜnh B¶o KK
  29 ph¹m thÞ thuû ThuËn Thiªn KiÕn Thuþ KK
  30 ph¹m thÞ h­¬ng trµ khëi nghÜa Tiªn L·ng KK
  31 Vò h¶i yÕn T©n Thµnh D­¬ng Kinh KK
  32 ph¹m thÞ chÝnh thÞ trÊn Tiªn L·ng KK
  33 §Æng ThÞ Mai NguyÔn Th­¬ng HiÒn Ng« QuyÒn KK
  34 §inh ThÞ Nga LËp LÔ Thuû Nguyªn KK
  35 Lª ThÞ h­¬ng Vâ ThÞ S¸u Lª Ch©n KK
  36 §µo ThÞ Nhµn §ång Th¸i An D­¬ng KK
  37 nguyÔn thÞ th¬ tiªn h­ng Tiªn L·ng KK
  38 Vâ ThÞ Xu©n Thu NguyÔn Tr·i Ng« QuyÒn KK
  39 §inh ThÞ H¹ §inh Tiªn Hoµng Hång Bµng KK
  40 Ph¹m ThÞ Thu H»ng Hoa §éng Thuû Nguyªn KK
  41 nguyÔn thÞ khuÓ Du LÔ KiÕn Thuþ KK
  42 Hoµng ThÞ Ph­¬ng Liªn Kªnh Giang Thuû Nguyªn KK
  43 ng« thÞ thuû Thuþ H­¬ng KiÕn Thuþ KK
  44 TrÞnh ThÞ Thuý ®«ng h¶i 1 H¶i An KK
  45 NguyÔn ThÞ Thanh V©n NguyÔn Tr·i Hång Bµng KK
  46 Ph¹m Thuú D­¬ng Phôc LÔ Thuû Nguyªn KK
  47 Ph¹m ThÞ H»ng §»ng Giang Ng« QuyÒn KK
  48 NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng NguyÔn HuÖ Hång Bµng KK
  49 Vò ThÞ Thu H­¬ng ¸ng S¬n An L·o KK
  50 d­¬ng thÞ thuý tiªn thanh Tiªn L·ng KK
  51 NguyÔn ThÞ Hång ViÖt §¹i B¶n 2 An D­¬ng KK
  52 §Æng ThÞ Thu H»ng Thùc Hµnh KiÕn An KK
  53 NguyÔn ThÞ Hång Lùu Hïng V­¬ng Hång Bµng KK
  54 Lª ThÞ MÞ Cao Nh©n Thuû Nguyªn KK
  55 Ph¹m ThÞ Minh NguyÖt NguyÔn Du KiÕn An KK
  56 Ph¹m ThÞ Hång Nhan Tr­êng S¬n An L·o KK
  57 §Æng Kh¸nh Quyªn Th¸i Phiªn Ng« QuyÒn KK
  58 lª thÞ thao t©y h­ng Tiªn L·ng KK
  59 §Æng ThÞ Thu Thuû c¸t bi H¶i An KK
  60 TrÇn lÖ thuû Hïng TiÕn VÜnh B¶o KK
  61 Phan ThÞ Minh Trang Thùc Hµnh KiÕn An KK


  Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Chñ tÞch Héi ®ång


   
  Gửi ý kiến